“Een voorbeeld hiervan is het Talmalectoraat, een samenwerking tussen NHL Hogeschool en de A.S. Talma Stichting”

De geschiedenis van de A.S. Talma Stichting gaat terug tot ver in de vorige eeuw. Aritius Sybrandus Talma (1864-1916) was een sociaal bewogen predikant en later Minister van Landbouw, Handel en Nijverheid, grondlegger van sociale verzekeringswetgeving (zoals de Arbeidswet in 1912, Invaliditeits- en Ouderdomswet). Zijn werk was inspiratiebron voor velen, onder andere voor de beweging die zich inzette voor goede zorg aan ouderen. De in 1928 in Veenwouden opgerichte “Christelijke Vereeniging tot verzorging van Ouden van Dagen, Talmarustoorden” kan gezien worden als de oorsprong van de huidige stichting. In 1928 kwam het eerste Talma Rustoord tot stand – een oord waar ouderen konden genieten van ‘zorg tot het einde’. Vandaag de dag beperkt de A.S. Talma Stichting zich tot het beschikbaar stellen van financiële middelen om het woon- en leefklimaat in verzorgingshuizen te veraangenamen. Een voorbeeld hiervan is het Talmalectoraat, een samenwerking tussen NHL Hogeschool en de A.S. Talma Stichting.

Wonen, welzijn en zorg op hoge leeftijd

Iedereen hoopt goed oud te kunnen worden en zijn. Ouderen blijven aan de ene kant steeds langer actieve burgers, aan de andere kant wordt het aantal ouderen met zorgvragen omvangrijker dan ooit. Oud worden en zorg ontvangen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ongeveer tweederde van alle 65-plussers heeft twee of meer chronische aandoeningen en dat percentage stijgt naarmate men ouder wordt. Het gaat hier niet alleen om lichamelijke aandoeningen. Het welbevinden en functioneren kan eveneens belemmerd worden door psychische stoornissen. Maar liefst 70 procent van de beperkingen in zelfredzaamheid bij 85-jarigen blijkt toe te schrijven aan een beperking van het cognitief functioneren. Met het toenemen van het aantal ouderen, een steeds krapper wordende arbeidsmarkt en beperkte financieringsmogelijkheden wordt het bieden van bij de oudere passende, menswaardige zorg en ondersteuning steeds moeilijker te realiseren. Het betekent durven afwijken van gangbare paden en met een creatieve insteek zoeken naar innovatieve oplossingen. De zorg voor ouderen verandert daardoor.

Het Talmalectoraat wonen, welzijn en zorg op hoge leeftijd gaat over ondersteuning van kwetsbare ouderen, hun mantelzorgers en professionele hulpverleners op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Het gaat hierbij niet alleen om gezondheidszorg, maar ook om zorg ten aanzien van huisvesting, huishouden en welbevinden.

Vorm2 Reclamemakers en de A.S. Talma Stichting gaan samenwerken. Vorm2 is benaderd om de stichting te voorzien van een compleet nieuwe website die in 2016 geinteresseerden kan voorzien van de nodige informatie over de stichting. We houden je graag op de hoogte!